Turistička agencija Sokoinfo iz Sokobanje obaveštava sve kategorisane stanodavce da su počele prijave za realizaciju šeme dodele VAUČERA za 2020. godinu.

Turistička agencija Sokoinfo iz Sokobanje obaveštava sve kategorisane stanodavce da su počele prijave za realizaciju šeme dodele VAUČERA za 2020. godinu.

Turistička agencija Sokoinfo takodje obaveštava sve stanodavce, da ukoliko sklope ugovor o realizaciji šeme dodele vaučera sa nama, imaju besplatnu reklamu na specijalizovanom sajtu za VAUČERE.

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija


Na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, br. ​​ 84/2019), a u vezi sa Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, za 2020. godinu Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje

OBAVEŠTENjE
KOJIM SE POZIVAJU UGOSTITELjI DA SE PRIJAVE RADI REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA
I OSNOVNE INFORMACIJE

U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva (u daljem tekstu: ugostitelj) da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer).

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan  opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Republike Srbije, izuzev ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji gradova Beograda i Novog Sada (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva, a  nalaze se na teritoriji ovih gradova).

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati ugostitelju.

 Krajnji rok za korišćenje vaučera je  20. novembar 2020. godine.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera Ministarstvu podnosi ugostitelj pisanim putem.

Obrasci Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostupni su na internet adresi Ministarstva, i to:

1.Prijava ugostitelja - privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice (zdravstvena ustanova) – Obrazac 1;

2. Prijava ugostitelja – fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge preko posrednika (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) – Obrazac 2;

3. Prijava ugostitelja - fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge neposredno (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) – Obrazac 3.

Za privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika uz prijavu potrebno je obezbediti  kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar; za kategorisane objekte kopiju rešenja o kategorizaciji; za nekategorisane objekte dokaz o evidentiranju kod jedinice lokalne samouprave.

Ugostitelj koji usluge pruža u nekategorisanom ugostiteljskom objektu i koji nije evidentiran kod jedinice lokalne samouprave ne može ostvariti pravo po osnovu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije.

Za zdravstvenu ustanovu koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima, uz prijavu potrebno je obezbediti  kopiju odobrenja ministra nadležnog za poslove turizma.

Za fizičko lice koje neposredno pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o kategorizaciji objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno seoskog turističkog domaćinstva.

Za fizičko lice koje preko posrednika pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o kategorizaciji objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno seoskog turističkog domaćinstva, kopiju rešenja o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika u odgovarajući registar, sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, kao i kopiju tog ugovora.

 

Za svaki objekat koji ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava. Napominjemo, da se zasebnim objektom smatra kuća, apartman i soba, kao i seosko turističko domaćinstvo. Ukoliko se objekti domaće radinosti nalaze na istoj adresi može se podneti jedna, objedinjena prijava.

Ugostitelj je u obavezi da pisanim putem informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera, o čemu prilaže odgovarajuće dokaze.

U slučaju povećanja smeštajnih kapaciteta ugostitelj je dužan da pre njihovog stavljanja u funkciju pisanim putem informiše Ministarstvo.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom, u obavezi je da, od dana prestanka ispunjenja uslova obustavi realizaciju dodele vaučera.

 

PO PRIBAVLjANjU KOMPLETNE DOKUMENTACIJE I NjIHOVE PROVERE UGOSTITELjI KOJI SU ISPUNILI PROPISANE USLOVE ĆE SE NAĆI NA LISTI UGOSTITELjA, KOJU OBJAVLjUJE MINISTARSTVO NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI.

 

*Napomena: Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: rešenje o upisu u odgovarajući registar Ugostitelja, odnosno, rešenje o kategorizaciji,  rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, dokaz o evidentiranju kod jedinice lokalne samouprave za nekategorisane objekte.

 Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

 Ugostitelj je dužan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti samostalno. Navedenu izjavu (Obrazac izjave 1 ili Obrazac izjave 2) može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva.

 

III NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostavlja se preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

 

IV ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera će biti objavljena  najkasnije 31.12.2019. godine. Navedenu listu Ministarstvo će ažurirati SEDMIČNO i objaljivati je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva

Ugostitelj usluge smeštaja može pružati od narednog dana od dana objavljivanja na listi Ugostitelja.

 

 

 

 

V NAČIN REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

Ministarstvo sačinjava listu ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji. Lice koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom terminu ne snosi posledice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smeštaja.

UGOSTITELj JE DUŽAN DA USLUGE NOĆENjA PRUŽI IMAOCIMA VAUČERA LIČNO, U UGOSTITELjSKOM OBJEKTU ZA KOJI JE IZDATA POTVRDA O REZERVACIJI. NA VAUČERU ĆE BITI ODŠTAMPAN NAZIV UGOSTITELjSKOG OBJEKTA U KOJEM SE JEDINO MOŽE ISKORISTITI VAUČER.

Po završetku korišćenja usluge smeštaja, korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer, a ugostitelj popunjava vaučer sa potrebnim podacima i potpisuje ga.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja.

Takođe, po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak za pružene usluge.

Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama, kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja (poziv na odredbe propisa kojima se uređuje oblast ugostiteljstva).

Fizičko lice koje ugostiteljske usluge pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun. Fizičko lice ugostitelj poseban račun svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu. (Obrazac posebnog računa može se preuzeti sa sajta Ministarstva).

U slučaju da fizičko lice, kao ugostitelj, ugostiteljske usluge pruža preko posrednika, posrednik je u obavezi da po završetku korišćenja usluge smeštaja korisniku izda  fiskalni isečak, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama.

Poseban račun koji izdaje fizičko lice ugostitelj, kao i fiskalni isečak koji izdaje posrednik, u slučaju da fizičko lice pruža usluge smeštaja preko posrednika, ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.

 

Ugostitelj jednom mesečno dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom.

Krajnji rok za dostavu zahteva za refundaciju sredstava za vaučere, sa pratećom dokumentacijom je 25. novembar 2020. godine

 

Prateću dokumentaciju čini:

 

            - potpisan spisak realizovanih vaučera;

            - uredno popunjene i potpisane vaučere;

            - fiskalni isečak za pružene usluge;

            - poseban račun.

 

Pored navedene dokumentacije ugostitelj dostavlja potpisanu specifikaciju koja sadrži:

- sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino i refundira);

            -iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe propisa kojima se uređuje oblast ugostiteljstva).

U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno nije u obavezi da dostavi specifikaciju.

Posrednik sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge ne iskazuje podatke o boravišnoj taksi.

Na osnovu kompletne i uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana od dana prijema dokumentacije.

 

Zahtevi dostavljeni posle 25. novembra 2020. godine neće biti refundirani.

 

Vaučeri koji su korišćeni u mestu prebivalištu korisnika, koji su nepotpisani, nepravilno, neuredno i nečitko popunjeni ili sadrže oštećenja i korekcije, neće biti refundirani.

 

VI  OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona: 011/2606576 i 011/2606521.

MOLIMO VAS ZA STRPLjENjE I RAZUMEVANjE UKOLIKO NAVEDENE TELEFONSKE LINIJE BUDU ZAUZETE.